Provádíme hydrogeologický průzkum pro účely:

v     Zajištění zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva měst a obcí, průmyslových podniků, zemědělských farem, ubytovacích zařízení, rodinných domků a chat, pitnou a provozní vodou

v     Vsakování dešťových a odpadních vod do vod podzemních

v     Snížení hladiny podzemních vod

v     Odvodňování pozemků, zářezů silnic, svahů, lomů

v     Ochrana podzemních vod

v     Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s vodami

Průzkum provádíme komplexními, nebo některými následujícími prácemi:

§        Geofyzikální průzkum

§        Průzkumné vrty i vystrojené zárubnicemi pro použití jako jímací objekty – studny

§        Čerpací a nálevkové zkoušky

§        Odběry a rozbory vzorků vod a zemin

§        Režimní měření stavů hladiny, vydatností pramenů, vodotečí, fyzikálně-chemických vlastností vod

§        Sestavení účelových hydrogeologických map

§        Modelování proudění podzemních vod

§        Vyhodnocení využitelného množství podzemních vod využívaných i využitelných vodních zdrojů

§        Vyhodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod

§        Doporučení způsobu jímání podzemních vod

§        Posouzení vzájemného ovlivňování vodních zdrojů

§        Návrh ochranných pásem vodních zdrojů

§        Monitorování a odstranění znečištění podzemních vod

§        Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s podzemními vodami

§        Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami

Rozsah průzkumných prací navrhujeme dle cíle průzkumu, požadovaného investorem, dle požadavků stanovených právními předpisy a orgány státní správy, na základě zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů z archivních prací z naší databáze, databáze Geofondu a geologických map ČGS. V jednoduchých případech a v území se známými geologickými a hydrogeologickými poměry může být rozsah prací omezen jen na hydrogeologické posouzení bez provádění průzkumných prací.