Čerpací zkoušky, odběry vzorků vod

Čerpací zkouška k ověření vydatnosti a kvality vody z vrtuK určení vydatnosti objektů podzemních vod – vrtů, studní, zářezů či štol, atd. a k určení hydraulických parametrů hornin, se provede čerpací zkouška, která je jedna z hydrodynamických zkoušek, jež jsou součástí hydrogeologických průzkumů pro různé účely. Po čerpací zkoušce zpravidla následuje stoupací zkouška. Trvání čerpací zkoušky zaleží na účelu zkoušky, na vydatnosti objektů a na důležitosti vyžádaných určených parametrů. Několikahodinovými čerpacími pokusy lze orientačně zjistit vydatnost vrtů a studní pro rozhodnutí o jejich vystrojení  nebo pro odhadnutí jejich využitelné vydatnosti v případě jejich využití jako zdroj individuálního zásobování s malou požadovanou vydatností. Několikadenními čerpacími zkouškami a stoupacími zkouškami po ukončení čerpání se lze určit orientačně vydatnosti vrtů a studní a z výsledků zkoušek se určí hydraulické parametry hornin. Několikatýdenními čerpacími zkouškami z jímacích objektů se provádí k určení jejich využitelných vydatností, během nichž se odebírají i vzorky podzemních od na fyzikálně-chemický a bakteriologický rozbor.

Čerpací zkoušky provádíme i ze stávajících využívaných studní, přičemž se provádí přes nádrž a tím nedojde k přerušování zásobování vodou ze studní. Těmito poloprovozními čerpacími zkouškami lze ověřit možnost aktuálních ustálených vydatností studní a vliv čerpání na okolní studny pro posouzení možnost zvýšení odběruČerpací zkouška při současném zásobování vodou podzemních vod ze studní. Čerpací zkouška může být provedena současně ze dvou a více objektů jako skupinová čerpací zkouška.

Během čerpacích zkoušek se odebírají vzorky podzemních vod na rozbory pro stanovení kvality podzemních vod a prognózu jejich změny.