Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k vyhledání zdrojů podzemních vod

 

Geofyzikální přístroj ABEM WADI k vyhledání vodních zdrojů

 

K řešení některých hydrogeologických úkolů provádíme geofyzikální průzkum s použitím některých geofyzikálních metod. Jedna z metod vyhledání zvodněných tektonických poruch k situování hydrogeologických vrtů je metoda VDV. Na principu VDV je konstruován přístroj WADI firmou ABEM ve Švédsku.

Z geologického hlediska je vhodné aplikovat WADI v oblasti budované skalními horninami s vyšším měrnými odpory a s méně mocnými pokryvnými vrstvami. Na Moravě je vhodné používat WADI např. v oblasti kulmu Nízkého Jeseníku, kulmu Drahanské vrchoviny a v oblasti krystalinika Východních sudet v Hrubém Jeseníku a na Zábřežské vrchovině.

Z technického hlediska WADI lze používat především v extravilánu, s minimálním výskytem silných umělých vodičů (elektrické vedení, oplocení, atd.).

Přístroj WADI pracuje na principu vyhledání sekundárního magnetického pole kolem elektricky vodivých těles, vyvolaného vysílači radiových velmi dlouhých vln. Zvodněné horniny jsou elektricky vodivá tělesa a WADI naměří složky sekundárního magnetického pole kolem těchto zvodněných horninách. Kombinací moderní exaktní geofyziky, hydrogeologického mapování a hydrogeologického hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin se určí místo a hloubku vrtů pro maximální vydatnost vodního zdroje.

WADI určuje geoelektrické anomálie v horninovém prostředí a z anomálií průběh zvodněných tektonických poruch. V daném území proto vždy najde dosti anomálií – místa s nižšími měrnými odpory hornin. WADI však neurčuje, která z nalezených anomálií je místo s nejvyšší propustností hornin - místo nejvhodnější k situování vrtu. Rozhodující pro určení nejvhodnějšího místa vrtu je proto vždy celkové hodnocení hydrogeologických podmínek vymezeného území.

Zde je příklad grafického výstupu z počítačového zpracování výsledků průzkumu přístrojem ABEM WADI: