Hydrogeologický posudek a studie

Pro účel plánování celkového využití území zejména při územním plánování, od malých osad, přes obce či města, nebo pro účel vymezení vhodných lokalit k hydrogeologickému průzkumu pro zajištění zdroje podzemních vod nebo pro umístění potenciálního zdroje znečištění podzemních vod, je nutné znát hydrogeologické poměry vymezeného území, tj. údaje o podzemních vodách.  Jsou to všechny vlastnosti vymezeného území mající vliv na tvorbu, akumulaci, pohyb, množství a jakost podzemních vod. Na hydrogeologické poměry území se podílejí klimatické podmínky (srážky, teploty vzduchu), hydrologické podmínky (povrchové odvodnění, vodní toky a nádrže), geomorfologické podmínky (tvar povrchu země), a geologické poměry území (geologické stavba, druh zemin a vlastnosti horninového tělesa). Z archivních průzkumných prací, bez nutnosti terénních technických prací, s případným využitím geofyzikálních metod bez zásahu do zemské kůry, zpracujeme hydrogeologické poměry vymezeného území, přehledně a srozumitelně i pro hydrogeologicky neodbornou veřejnost. Na základě zhodnocení navrhujeme nejlepší řešení pro daný účel, a to jak z hlediska technického a ekologického, tak z hlediska ekonomického.

Konkrétní problém nebo otázky, ať už jde o sporné otázky jako vzájemné ovlivnění studní, nebo o vliv potenciálního zdroje znečištění, nebo o vliv podzemních vod na daný objekt nebo technické řešení, řešíme formou hydrogeologického posouzení – hydrogeologického posudku, a to zhodnocení hydrogeologických poměrů z archivních prací, popřípadě spolu s  hydraulickými výpočty nebo hydraulickým modelováním.

Naše studie širších vztahů k nalezení řešení problému nebo posouzení konkrétní otázky, zpracujeme nejen z hydrogeologického hlediska a jejich souvisejících střetů zájmů, ale i z hlediska komplexního ekonomického využití a ochrany vod, jelikož máme dlouhodobou praxi s výstavbou vodovodů a vodojemů, kanalizací a ČOV, a s ochranou podzemních vod před kontaminací.