Návrh ochranných pásem vodního zdroje

„K  ochraně  vydatnosti,  jakosti  a  zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních  nebo  povrchových  vod  využívaných  nebo  využitelných pro zásobování  pitnou  vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok stanoví   vodoprávní   úřad  ochranná  pásma.  Vyžadují-li  to  závažné okolnosti,  může  vodoprávní  úřad  stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje  s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě“. (§ 30, odst. (1) zákona č. 251/2004 Sb., Vodního zákona, v platném znění).

Ochranná pásma se tedy stanoví k ochraně množství a kvality podzemních vod vodního zdroje. Nutnost stanovení ochranných pásem k ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti vody vodních zdrojů určených k zásobování pitnou vodou vyplývá také ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Množství podzemních vod vlivem klimatických změn neustále klesá a náklady vynaložené na pořízení vodních zdrojů nejsou malé. Takže potřeba kromě nutnosti ochrany jakosti podzemních vod, která je neustále ohrožena lidskými činnostmi, zvyšuje se i nutnost ochrany vydatnosti vodních zdrojů. Stanovení ochranných pásem kromě zákonné povinnosti majitele či provozovatele vodních zdrojů je to také v jejich zájmů. Je proto ve vlastním zájmu vlastníka či provozovatele podávat návrh na stanovení ochranných pásem i u zdrojů s průměrným odběrem méně než 10 000 m3, pokud zdroj je určen k zásobování více osobám pitnou vodou.

Návrh ochranných pásem vodních zdrojů s potřebnými podklady, nebo revizi stávajících stanovených ochranných pásem vodních zdrojů na základě posouzení účinnosti ochrany těmito ochrannými pásmy, zpracujeme dle Vašich požadavků ve Vámi požadovaném termínu.