Hydrogeologické vrty vystrojené zárubnicemi pro použití jako jímací objekty – studny

Podle účelu a cíle průzkumu, požadovaného objednatelem, na základě zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů a terénního šetření, projektujeme vrty s volbou jejich počtu, průměru a hloubky jako:

Vrtná souprava B120M k provedení hydrogeologických vrtů průměru 406 mm do hloubky 120 m i do skály bez použití výplachu

 

-   hydrogeologické vrty nevystrojené pro hydrogeologickou dokumentaci,  odběr vzorků zemin a vod

-   hydrogeologické vrty vystrojené pro provedení hydrodynamických zkoušek a režimní měření

-   hydrogeologické vrty vystrojené pro využití jako jímací objekty k jímání podzemních vod pro pitný i provozní účel - studny

Před zahájením vrtných prací zajišťujeme vyřešení všech střetů Zárubnice k vystrojení hydrogeologických vrtů a studnízájmů chráněných zvláštními předpisy. Tím nedojde k porušování práv a právem chráněných zájmů jiných ani pro případ pozdějšího využití průzkumných vrtů jako jímací objekty k jímání podzemních vod nebo jako monitorovací vrty k monitorování stavů hladiny a jakosti podzemních vod.