Snížení hladiny podzemních vod, odvodňování

Vysoké stavy hladiny podzemních vod snižujeme čerpáním podzemních vod z vrtů nebo studní. Parametry těchto jímacích objektů, jejich počet a umístění, navrhujeme ze zhodnocení hydrogeologických poměrů zájmové lokality. Konstrukce jímacích objektů – vrtaných kopaných studní nebo hydrogeologických vrtů, je podobná jako v případě jímání podzemních vod pro účel zásobování. Snížení hladiny podzemních vod nesmí negativně ovlivňovat vydatnost stávajících vodních zdrojů, mít negativní vliv na vodohospodářský poměry zájmového území a širšího okolí, narušení práv a právem chráněných zájmů jiných.

Horizontálními vrty, štolami se odvádí podzemní vody ze svahů a umělých stěn ke zvýšení stability území. Odvodňovací objekty, jejich parametry, počty a umístění, jsou navrženy na základě zhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu.

Provádíme komplexní hydrogeologický průzkum, zřízení objektů podzemních vod a zajištění snížení hladiny a odvodňování podzemních vod včetně vyřešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy.