Vyjádření hydrogeologa k nakládání s podzemními vodami (studny, vsakování aj.)

Odběr podzemních vod, např. odběr ze studní, vrtů, zářezů či štol nebo z jiných objektů podzemních vod, nebo vsakování povrchových vod, např. dešťové vody ze střech domů a ze zpevněných ploch, odpadní vody atd., do vod podzemních, nebo čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny, nebo provoz tepelných čerpadel, nebo stavba a provoz potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod, a „další způsoby, jimiž  lze  využívat vlastnosti nebo ovlivňovat množství, průtok, výskyt nebo jakost podzemních vod, vše je nakládání s podzemními vodami“  dle Vodního zákona k tomu je třeba mít povolení vydané vodoprávním úřadem a podkladem vydání povolení je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami je vydáno na základě hodnocení hydrogeologických poměrů zájmového místa a jeho širšího okolí, vlivu nakládání s vodami na Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemních vod ze studnymnožství, jakost podzemních vod nebo jejich hladiny – vodohospodářské poměry, zejména ve vztahu k okolním jímacím objektům podzemních vod (např. studní).

Vyjádření může být vydáno na základě hydrogeologického posouzení z archivních prací, bez terénních prací – hydrogeologický posudek, nebo na základě výsledků hydrogeologického průzkumu, které jsou hodnoceny v jeho závěrečné zprávě.

Vyjádření na základě hydrogeologického posudku je možné vydat zpravidla v případech jednoduchých, kdy je nakládání s vodami v malého rozsahu, v místech s dobře známými hydrogeologickými poměry, z výsledků dřívějších hydrogeologických průzkumů. Ve složitějších případech, kdy je nakládání s vodami ve větším rozsahu, nebo v místech neznámých hydrogeologickými poměry, vyjádření si vyžádá hydrogeologických průzkumných prací.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii pro tepelné čerpadloPro rychlé vyřízení Vašich požadavků je účelné dodat řešiteli úkolu – osobě s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, kopii katastrální mapy s vyznačením navrhovaného místa nakládání s podzemními vodami a uvést rozsah nakládání (např. množství odebraných podzemních vod nebo množství povrchových vod vypouštěných do vod podzemních nebo počet osob v objektů a zařízení, atd.).

obrazek je ve spatnem formatu