NĚKTERÉ REALIZOVANÉ AKCE

 

  Brodek u Přerova, 1991, Hydrogeologický průzkum k zajištění vodního zdroje - vrt s UGI filtrem průměru 620 mmBenkovice (Opava), 1999, Hydrogeologický průzkum k zajištění vodního zdroje - vrtné práceNový Malín, 2005, Hydrogeologický průzkum k zajištění vodního zdroje - čerpací zkouškaMladoňov, 2006, Hydrogeologický průzkum k zajištění zdroje podzemní vody k zásobování obce pitnou vodou - vrtné práce

Since 1990

Název akce - místo

Druh a účel práce

Rok  

Investor

Dolní Studénky Obec – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologických vrtů, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke zřízení studny vodního zdroje, určeného k zásobování obce pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami

2018

Obec Dolní Studénky

Klopina Úsovsko - jímací vrty

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologických vrtů, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke zřízení studny vodního zdroje, určeného k zavlažování ovocných sad, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami

2018

Úsovsko a.s., Klopina

Řepová u Mohelnice RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

2018

Soukromá osoba

Vinary u Přerova RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2018

 

Soukromá osoba

Petrov n.D. Obec – Víceúčelové hřiště – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů – víceúčelové hřiště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

2018

Obec Petrov nad Desnou

Horní Štěpánov Obec - OPVZ

Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva obce Horní Štěpánov pitnou vodou včetně zastupování při vodoprávním řízení o stanovení ochranných pásem vodního zdroje

2018

Obec Horní Štěpánov

Prostějov ANAH – OPVZ

Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování objektů podnikatele pitnou vodou

2018

Slevárny ANAH Prostějov s.r.o.

Prostějovičky Obec – čerpací zkouška

Poloprovozní hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování obce pitnou vodou

2018

Obec Prostějovičky

Bohutín Obec - jímací vrt - WADI

Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje k zásobování obce pitnou vodou

2018

Obec Bohutín

Staré Město/Stříbrnice - WADI

Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje k zásobování ubytovacích zařízení pitnou vodou

2018

Nováček a syn s.r.o. Šumperk

Pňovice Rolnické družstvo – zvýšení odběru

Vyhodnocení výsledků poloprovozní hydrodynamické zkoušky z jímacího objektu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami ke zvýšení odběru podzemních vod k zásobování farmy Rolnického družstva Pňovice pitnou vodou

2018

Rolnické družstvo Pňovice

Černá voda Rokliny ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

2018

Soukromá osoba

Olomouc Nová ulice – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2018

PROJEKTANTI DOMŮ s.r.o.

Olomouc

Šternberk – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2018

Soukromá osoba

Pavlov ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

2018

Soukromá osoba

Nedvězí Úskovsko Eko – jímací vrt, Povolení, Stavby

Hydrogeologický průzkum, realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI, provedením jímacího vrtu, poloprovozní hydrodynamickou zkouškou z vrtu s použitím automatické soupravy Solinst pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami včetně zajištění územního řízení, stavebního povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s podzemními vodami, provedení stavby studny a výtlačného řádu a zajištění kolaudace staveb

2017

 

ÚSOVSKO EKO s.r.o. Klopina

Ostrava Prodoma – rekonstrukce stavby

Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z areálu prodejny stavebnin a pro projekt rekonstrukce stavby

2017

CONTORL PROJECT INVEST s.r.o.

Štarnov ZD Bohuňovice – zvýšení odběru podzemních vod

Poloprovozní hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování farmy ZD Bohuňovice s.r.o. pitnou vodou

2017

ZD Bohuňovice s.r.o.

Dolní Studénky jímací území Klárec – odborný posudek SFŽP

Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje a zpracování odborného posudku k žádosti o podpory z programu SFŽP pro stavby studny a vodojemu

2017

Obec Dolní Studénky

Lišná ČOV Vsak

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

2017

Ing. Jemelka Projektant

Klopina Úskovsko – jímací vrty - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zavlažování ovocných sad firmy Úsovsko a.s. v Klopině

2017

ÚSOVSKO a.s. Klopina

Janoušov Obec – jímací vrt - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Janoušov pitnou vodou

2017

Obec Janoušov Šumperk

Myslechovice studna - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování rodinného domku a zahrady pitnou vodou

2017

Soukromá osoba

Luběnice Obec – vsak srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

2017

Obec Luběnice

Hlubočky RD – vsak srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2017

Soukromá osoba

Jindřichov Pleče - Studna

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování rodinného domku a tenisových kurtů v Jindřichově pitnou vodouz

2017

Soukromá osoba

Staré Město Štěpánov – jímací vrt - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obnovené sady Štěpánov – Staré Město pitnou vodou

2017

Nováček  a Syn s.r.o. Šumperk

Nový Malín – jímací vrt vodního zdroje Zajícovo pole

Doplňkový hydrogeologický průzkum, realizovaný sledováním a řízením vrtných prací, hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, pro zřízení studny vodního zdroje, určeného k zásobování skupinového vodovodu Nový Malín pitnou vodou

2016

 

Provozní Nový Malín s.r.o.

Petrov n. D. – zklidnění dopravy před obecním úřadem – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů – parkoviště a komunikace, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

2016

 

Obec Petrov nad Desnou

Podolí u Mohelnice – obytná zóna Vlachov – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů obytné zóny Vlachov – parkoviště a komunikace, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

2016

FUTURPOL s.r.o.

Tomíkovice u Jeseníka RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

2016

Soukromá osoba

Prostějov ANAH - vodní zdroj – geneze manganu

Hydrogeologické posouzení geneze manganu v podzemních vodách jímacího území Držovice - Močidýlka

2016

Slevárna Anha Prostějov s.r.o.

Oskava Horní žleb – jímací vrt HV-11 – OPVZ

Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva obce Oskava pitnou vodou

2016

Projekční kancelář Ing. Jaromír Indra

Olšany/Klášterec –  jímací zářez vodního zdroje

Hydrogeologický průzkum realizovaný vyhledáním zvodnění geofyzikálním přístrojem ABEM WADI k opravě jímacího zářezu vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva Klášterce pitnou vodou

2016

Obec Olšany

Jiříkovice u Brna Hala – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů průmyslové haly – ze střech budov a parkoviště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

2016

REPENS project s.r.o.

Jesenec – přestavba fary na bytovky – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby – z parkoviště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

2016

Projekční kancelář Ing. Rostislav Zimmer

Sádek u Opavy ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

2016

Soukromá osoba

Štěpánov RD - studna

Hydrogeologický posudek k umístění studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování rodinného domu pitnou vodou

2016

Soukromá osoba

Tučín u Přerova RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod zestavby  rodinného domku zpevněných povrchů včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

2016

Soukromá osoba

Horní Štěpánov (Prostějov) – čerpací zkouška

Poloprovozní  hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami včetně zajištění územního řízení, stavebního povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s podzemními vodami k zásobování obce Horního Štěpánova pitnou vodou

2015

Obec Horní Štěpánov

Lužná (Šumperk) – jímací zářez

Doplňkový hydrogeologický průzkum realizovaný měřením přístrojem ABEM WADI k opravě jímacího zářezu k zásobování obce Bratrušov pitnou vodou

2015

Obec Bratrušov

Libina (Šumperk) – čerpací zkouška

Poloprovozní  hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování farmy Úsovsko a.s. v provozní vodou

2015

Úsovsko a.s.

Bělkovice-Lašťany – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2015

Soukromá osoba

Šumperk CeramTec – monitoring

Doplňkový hydrogeologický průzkum k monitorování jakosti podzemních vod v okolí výrobního areálu firmy  CeramTec v Šumperku

2015

CeramTec Czech Republic s.r.o.

Pňovice (Olomouc) – vsakování  srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2015

Soukromá osoba

Lazníčky (Přerov) – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum k vypouštění odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních

2015

Soukromá osoba

Záříčí (Přerov) – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2015

Soukromá osoba

Rejhotice – studna – WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami

2015

Soukromá osoba

Malá Morávka - studna

Hydrogeologický posudek k umístění studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování rodinného domu pitnou vodou

2015

Soukromá osoba

Oskava – jímací vrt - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Oskava pitnou vodou

2015

Obec Oskava

Bratrušov (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Bratrušov pitnou vodou

2014

Obec Bratrušov

Obědné (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Obědné pitnou vodou

2014

Obec Libina

CeramTec (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování firmy provozní vodou

2014

CeramTec Czech Republic s.r.o.

Křelov (Olomouc) – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum, realizovaný kopanými sondami, nálevkovými zkouškami, rozbory vzorků zemin, ke vsakování srážkových vod a odvodňování pozemků pro rodinnou rezidenci

2014

EUROGEMA a.s.

Moravský Beroun - hřbitov

Hydrogeologický průzkum pro posouzení vhodnosti místa veřejného pohřebiště

2014

Město Moravský Beroun

Želeč (Vyškov) – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních

2014

Soukromá osoba

Olomouc Holice – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2014

REFI stavební s.r.o.

Dobrčice (Přerov) - studna

Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny v ochranných pásmech zdrojů přírodních minerálních vod stolních Horní Moštěnice k zásobování rodinného domu a zahrady vodou

2014

Soukromá osoba

Drvalovice (Blansko) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum s geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou

2014

FARMA DRVALOVICE s.r.o.

Olomouc Týneček – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  z obytné zóny rodinných domů do vod podzemních včetně vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii  k nakládání s podzemními vodami

2013

STAVING engineering, s.r.o. Olomouc

Horní Štěpánov (Prostějov) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum s geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou včetně zajištění  povolení k odběru podzemních vod a povolení vodního díla

2013

ELIT STAR a.s. Horní Štěpánov

Černá Voda (Jeseník) – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rekreační chaty do vod podzemních včetně zajištění projektu čistírny odpadních vod

2013

BAUCOM s.r.o. Brno

Libina ČOV (Šumperk) - studna

Doplňkový hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemních vod k zásobování ČOV provozní vodou

2013

Obec Libina

Zašová (Vsetín) – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních

2013

Soukromá osoba

Dolní Studénky (Šumperk) vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování srážkových vod z obytné zóny rodinných domů  do vod podzemních

2013

Provozní Nový Malín s.r.o.

Nový Malín – řešení střetů zájmů

Hydrogeologické posouzení vlivu odběru podzemních vod na povrchové vody a vlivu odběru povrchových vod z Malínského potoka na podzemní vody a na evropsky významný druh rostliny v CHKO Hrubý Jeseník

2013

Obec Nový malín

Kořenec (Blansko) – studna

Vyhledání vodního zdroje přístrojem ABEM WADI k situování studny individuálního zásobování vodou

2013

Soukromá osoba

Vernířovice – jímací vrt (Šumperk)

Hydrogeologický průzkum k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Vernířovice pitnou vodou včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemních vod

2012

Obec Vernířovice

Libina – zvýšení odběru (Šumperk)

Doplňkový hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke zvýšení odběru podzemních vod k zásobování obce Libiny pitnou vodou

2012

Obec Libina

 

Olomouc Chválkovice – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro návrh vsakování srážkových vod  z areálu prodejny dlažeb do vod podzemních včetně vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii  k nakládání s podzemními vodami

2012

ALW INDUSTRY s.r.o. Olomouc

Bezděkov – studna (Olomouc)

Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny k zásobování rodinného domu pitnou vodou včetně zajištění projektu studny

2012

Soukromá osoba

Chrastice u Starého města – studna (Jeseník)

Geofyzikální průzkum k vyhledání zvodněných tektonických poruch pro situování hydrogeologického vrtu ke zřízení studny

2012

Soukromě hospodařící zemědělec

Lipina u Šternberka - hřbitov

Hydrogeologický průzkum pro posouzení vhodnosti místa veřejného pohřebiště

2012

Obec Lipina u Šternberka

Olomouc Slavonín – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních

2012

Soukromá osoba

Nový Malín (Šumperk) – jímací území Malínského lesa – zvýšení odběru

Doplňkový hydrogeologický průzkum k ověření možnosti zvýšení odběru podzemních vod z jímacího  území Malínského lesa

2011

Obec Nový Malín

Vrahovice (Prostějov) – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování srážkových vod ze stavby rodinného domu do vod podzemních

2011

Soukromá osoba

Lazníky (Přerov), Horka nad Moravou – vsakování dešťových vod

Hydrogeologické posudky a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování srážkových vod ze staveb rodinných domů do vod podzemních

2011

Stavební a projekční servis s.r.o. Olomouc

Mohelnice Řepová – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování (vypouštění) odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

2011

Soukromá osoba

Bludov Bytový dům – doplňkový hydrogeologický průzkum

Hydrogeologické vyhodnocení provedení vrtu k žádosti o vydání závazného stanoviska ČIL ke zřízení studny v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov

2011

Obec Bludov

 

Boskovice – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových z povrchu komunikace do vod podzemních

2011

Soukromá osoba

Chomoutov Hrachoviska – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových z areálu firmy Moravská výrobní a.s. v Chomoutově do vod podzemních

2010

Moravská výrobní a.s., Olomouc - Chomoutov

Zábřeh ENCO s.r.o. – tepelné čerpadlo

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke zřízení tepelného čerpadla

2010

ENCO s.r.o. Olomouc

Mohelnice Transmo a.s. – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod z parkoviště do vod podzemních

2010

Transmo a.s. Mohelnice

Charváty – vsakování dešťových vod z rodinného domku

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod do vod podzemních

2010

Soukromá osoba

Senice na Hané zemědělská farma – jímací vrt

Doplňkový hydrogeologický průzkum ke zvýšení vydatnosti stávajícího vodního zdroje k zásobování zemědělské farmy

2010

Soukromě hospodařící zemědělec

Hvozdečko u Bouzova – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum k ověření hydrogeologických poměrů a zajištění zdroje podzemních vod

2010

Agir spol. s r.o.

Rapotín (Šumperk) - studna

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ke zřízení studny a k odběru vody ze studny

2009

Soukromá osoba

Bohuňovice (Olomouc) – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vsakování dešťových vod ze stavby rodinného domku do vod podzemních

2009

Soukromá osoba

Nemile u Zábřeha (Šumperk) – vsakování odpadních vod z ČOV

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z čistírny odpadních vod z rodinného domku do vod podzemních

2009

Soukromá osoba

Hněvotín - Topolanská ulice (Olomouc) – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vsakování dešťových vod pro stavbu rodinného domku, se zvláštním zřetelem k ochraně jakosti vody vodního zdroje, určeného k hromadnému zásobování obyvatelstva obce Hněvotín pitnou vodou

2009

Soukromá osoba

Tršice (Olomouc) – Obytná zóna Záhumenky – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický průzkum – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod do vod podzemních ze střech 25 rodinných domků a z povrchu komunikace obytné zóny, se zvláštním zřetelem k ochranným pásmům vodního zdroje Pazdernice.

2009

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Véska Sport Club (Olomouc) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum zdroje podzemních vod ke zřízení studny včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny.

2009

Sdružení Sportovní klub Véska

Prostějovičky (Prostějov) – jímací území západ

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Prostějovičky pitnou vodou.

2008

Obec Prostějovičky (Prostějov)

Krčmaň farma AGRA (Olomouc) – návrh ochranných pásem vodního zdroje

Návrh ochranných pásem vodního zdroje Krčmaň AGRA včetně návrhu opatření a návrhu ověření účinnosti ochrannými pásmy.

2008

Agra Velký Týnec a.s.

Jestřebí ČOV (Šumperk) – vsakování odpadních vod do vod podzemních

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

2008

Soukromá osoba

Bludoveček (Šumperk) – studna

Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny k individuálnímu zásobování rodinného domku pitnou vodou

 

2008

Soukromá osoba

Olomouc – Holice – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ke zasakování dešťových vod do vod podzemních

2008

Soukromá osoba

Brodek u Přerova – jímací území Sladovny

Hydrogeologické posouzení – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro odběr podzemních vod ze studní k zásobování provozovny Moravaltu s.r.o. pitnou a provozní vodou.

2007

Moravamalt s.r.o.

Hněvotín GEMO (Olomouc) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování provozovny GEMO v Hněvotín.

2007

GEMO Olomouc a.s.

Velké Losiny (Šumperk) - ochranná pásma lázní - studna

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii pro odběr podzemních vod ze studny v ochranném pásmu lázní Velké Losiny

2007

Soukromá osoba

Mladoňov (Šumperk) – jímací území Sever

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Mladoňov pitnou vodou

2006

Obec Nový Malín

Daskabát VLS (Olomouc) – studna užitkové vody

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny

2006

Vojenské lesy a statky s.p.

Prostějov Ul. Brněnská – vrty pro tepelná čerpadla

Hydrogeologický posudek- vyjádření ke zřízení vrtů pro tepelná čerpadla pro rodinný domek

2006

Soukromá osoba

Nový Malín (Šumperk) – jímací území „Pod lesem“

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Nový Malín pitnou vodou

2005

Obec Nový Malín

Nová Dědina Tekro (Olomouc) – vodní zdroj

Hydrogeologický posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro odběr podzemních vod ze studny k zásobování podniku Tekro pitnou a provozní vodou

2005

Tekro s.r.o. Nová Dědina

Klopina Úsovsko a.s. (Šumperk) – superpozice studní 

Hydrogeologické posouzení možnosti vzájemného ovlivnění studní při odběru podzemních vod

2005

Úsovsko a.s. Klopina

Kladky (Prostějov) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Kladky pitnou vodou

2004

Obec Kladky

Horní Štěpánov (Prostějov) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Horní Štěpánov pitnou vodou

2004

Obec Horní Štěpánov

Bělkovice (Olomouc) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum k zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Bělkovice pitnou vodou

2004

Obec Bělkovice

Pazdernice/Tršice (Olomouc) – OPVZ

Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou

2003

Obec Tršice

Hněvotín  Hřbitov – HG posudek

Hydrogeologické posouzení pro provoz veřejného pohřebiště

2003

Obec Hněvotín

Klenovice na Hané – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum k zajištění vodního zdroje k zásobování hřiště vodou

2003

Obec Klenovice na Hané

Jindřichov Pleče (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Jindřichov (Šumperk) pitnou vodou

2002

Obec Jindřichov, okres Šumperk

Libina Sever – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Libina pitnou vodou

2002

Obec Libina

Albeřice, Radošov (K.Vary) – jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

2002

Vojenské lesy a statky s.p.

Nová Dědina Tekro (Olomouc) – čerpací zkouška

Doplňkový hydrogeologický průzkum k ověření vydatnosti a kvality vodního zdroje

2001

Tekro a.s. Nová Dědina

Písařov (Šumperk) – OPVZ

Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou

2001

Obec Písařov

Velký Týnec - jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

2001

Obec Velký Týnec

Šumperk IPB – snížování hladiny podzemní vody

Hydrogeologický průzkum a čerpání ke snížení hladiny podzemních vod pod základy budovy IPB v Šumperku

2000

Investiční a poštovní banka a.s.

Horní Studénky (Šumperk) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Horní Studénky pitnou vodou

2000

Obec Horní Studénky

Stará Ves (Bruntál) – OPVZ

Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou

2000

Obec Stará ves

Valštejn Kraví Hora (Bruntál) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

1999

Respol s.r.o. Opava

Topolany (Olomouc) Dětské centrum

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

1999

Dětské centrum Olomouc

Benkovice (Opava) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

1999

Ministerstvo obrany ČR

Dolní Újezd - odvodňování zářezu R37

Hydrogeologický průzkum pro odvodňování zářezu silnice R 37

1998

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Klopina (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

1998

Úsovsko a.s.

Dukovany JEDU – monitoring

Hydrogeologický průzkum pro zjištění a odstranění znečištění podzemních vod a zemin ropnými látkami metodou „in site“

1998

Jaderná elektrárna Dukovany s.p.

Velký Újezd – jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Velký Újezd pitnou vodou

1997

Obec Velký Újezd

Doloplazy (Olomouc) – OPVZ

Návrh ochranných pásem vodního zdroje

1997

Obec Doloplazy

Mladějovice ZD (Olomouc) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování farmy Zemědělského družstva pitnou vodou

1997

ZD Mladějovice

Olomouc Lazce – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

1996

Česká akademie věd

Hněvotín Velký Klupoř – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Hněvotín pitnou vodou

1996

Obec Hněvotín

Horní Štěpánov – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Horní Štěpánov pitnou vodou

1996

Obec Horní Štěpánov

Stará Ves – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Stará Ves pitnou vodou

1995

Obec Stará Ves

Véska, Pohořany u Dolan (Olomouc) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obcí Pohořany a Véska pitnou vodou

1995

Obec Dolany

Ostravar Pivovar – čerpací zkouška

Doplňkový hydrogeologický průzkum pro ověření vydatnosti a kvality  vodního zdroje

1995

Pivovar Ostravar

Hněvotín „Topolanská“ – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Hněvotín pitnou vodou

1994

Obec Hněvotín

Lhota p.K., Ludéřov, Střížov  – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obcí Lhota p. K., Ludéřov, Střížav pitnou vodou

1994

Obec Drahanovice

Zátor (Bruntál) – jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Zátor pitnou vodou

1994

Obec Zátor

Hněvotín ZD (Olomouc) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování zemědělského družstva pitnou vodou

1993

JZD Hněvotín

Vsetín  Zásobování teplem – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku provozní vodou

1993

Zásobování teplem Vsetín s.p.

Prlov (Zlín) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Prlov pitnou vodou

1993

Obec Prlov

Doloplazy – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Doloplazy pitnou vodou

1992

Obec Doloplazy

Velké Losiny - farma státního statku – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou

1992

Státní statek Šumperk s.p.

Konice Kožetvorba – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování průmyslového podniku pitnou a provozní vodou

1992

Kožetvorba v.d.

Buchlovice (Zlín) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování autocampingu pitnou vodou

1991

Autokemp Buchlovice

Brodek u Přerova Sladovny – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku pitnou a povozní vodou

1991

Obchodní sladovny Prostějov s.p.

Nový Malín (Šumperk) – skládka PO

Hydrogeologický průzkum pro zjištění znečištění podzemních vod ze skládky průmyslových odpadů

1991

Eternity s.p. Šumperk

Sobotín (Šumperk) – jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce pitnou vodou

1990

MNV Sobotín

Šternberk Chronotechna – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku pitnou a provozní vodou

1990

Chronotechna s.p.