Vítejte na stránkách firmy LAHIG!

Provádíme hydrogeologický průzkum, posudek a studie k zajištění zdrojů podzemních vod, ke vsakování povrchových vod do vod podzemních, ke snížení hladiny podzemních vod a odvodňování a k ochraně podzemních vod. Dále provádíme inženýrsko-geologický průzkum k získání doplňujících údajů k projektování staveb. Naši zákazníci jsou města a obce, firmy všech odvětví, zemědělské farmy, hotelová a ubytovací zařízení, majitelé rodinných domků a chat.

 

Naše nabízené práce jsou:

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI pro vyhledání zvodnění k situování jímacích objektů vodních zdrojů

Hydrogeologické vrty vystrojené zárubnicemi pro použití jako jímací objekty – studny

Hydrodynamické - čerpací, stoupací a nálevkové zkoušky

Odběry a rozbory vzorků vod a zemin

Režimní měření stavů hladiny, vydatností pramenů, vodotečí, fyzikálně-chemických vlastností vod

Sestavení účelových hydrogeologických map

Modelování proudění podzemních vod

Vyhodnocení využitelného množství podzemních vod využívaných i využitelných vodních zdrojů

Návrh ochranných pásem vodních zdrojů

Posouzení vzájemného ovlivňování vodních zdrojů

Stanovení minimální hladiny, maximální vydatnosti čerpání

Monitorování a odstranění znečištění podzemních vod

Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s podzemními vodami

Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami