NĚKTERÉ REALIZOVANÉ AKCE

Since 1990

2018
Dolní Studénky Obec – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologických vrtů, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke zřízení studny vodního zdroje, určeného k zásobování obce pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami
Obec Dolní Studénky
2018
Petrov n.D. Obec – víceúčelové hřiště – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů – víceúčelové hřiště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování
Obec Petrov nad Desnou
2018
Řepová u Mohelnice RD ČOV – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2018
Vinary u Přerova RD – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze stavby rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2018
Klopina Úsovsko - jímací vrty
Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologických vrtů, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke zřízení studny vodního zdroje, určeného k zavlažování ovocných sad, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami
Úsovsko a.s., Klopina
2018
Horní Štěpánov Obec - OPVZ
Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva obce Horní Štěpánov pitnou vodou včetně zastupování při vodoprávním řízení o stanovení ochranných pásem vodního zdroje
Obec Horní Štěpánov
2018
Prostějov ANAH – OPVZ
Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování objektů podnikatele pitnou vodou
Slevárny ANAH Prostějov s.r.o.
2018
Prostějovičky Obec – čerpací zkouška
Poloprovozní hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování obce pitnou vodou
Obec Prostějovičky
2018
Bohutín Obec - jímací vrt - WADI
Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje k zásobování obce pitnou vodou
Obec Bohutín
2018
Staré Město/Stříbrnice - WADI
Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje k zásobování ubytovacích zařízení pitnou vodou
Nováček a syn s.r.o. Šumperk
2018
Pňovice Rolnické družstvo – zvýšení odběru
Vyhodnocení výsledků poloprovozní hydrodynamické zkoušky z jímacího objektu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami ke zvýšení odběru podzemních vod k zásobování farmy Rolnického družstva Pňovice pitnou vodou
Rolnické družstvo Pňovice
2018
Černá voda Rokliny ČOV – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2018
Olomouc Nová ulice – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních
PROJEKTANTI DOMŮ s.r.o.
Olomouc
2018
Šternberk – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2018
Pavlov ČOV – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2018
Nedvězí Úskovsko Eko – jímací vrt, Povolení, Stavby
Hydrogeologický průzkum, realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI, provedením jímacího vrtu, poloprovozní hydrodynamickou zkouškou z vrtu s použitím automatické soupravy Solinst pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami včetně zajištění územního řízení, stavebního povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s podzemními vodami, provedení stavby studny a výtlačného řádu a zajištění kolaudace staveb
ÚSOVSKO EKO s.r.o. Klopina
2017
Ostrava Prodoma – rekonstrukce stavby
Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z areálu prodejny stavebnin a pro projekt rekonstrukce stavby
CONTORL PROJECT INVEST s.r.o.
2017
Štarnov ZD Bohuňovice – zvýšení odběru podzemních vod
Poloprovozní hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování farmy ZD Bohuňovice s.r.o. pitnou vodou
ZD Bohuňovice s.r.o.
2017
Dolní Studénky jímací území Klárec – odborný posudek SFŽP
Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje a zpracování odborného posudku k žádosti o podpory z programu SFŽP pro stavby studny a vodojemu
Obec Dolní Studénky
2017
Lišná ČOV Vsak
Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních
Ing. Jemelka Projektant
2017
Klopina Úskovsko – jímací vrty - WADI
Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zavlažování ovocných sad firmy Úsovsko a.s. v Klopině
ÚSOVSKO a.s. Klopina
2017
Janoušov Obec – jímací vrt - WADI
Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Janoušov pitnou vodou
Obec Janoušov Šumperk
2017
Myslechovice studna - WADI
Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování rodinného domku a zahrady pitnou vodou
Soukromá osoba
2017
Luběnice Obec – vsak srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování
Obec Luběnice
2017
Hlubočky RD – vsak srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2017
Jindřichov Pleče - Studna
Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování rodinného domku a tenisových kurtů v Jindřichově pitnou vodouz
Soukromá osoba
2017
Staré Město Štěpánov – jímací vrt - WADI
Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obnovené sady Štěpánov – Staré Město pitnou vodou
Nováček  a Syn s.r.o. Šumperk
2017
Nový Malín – jímací vrt vodního zdroje Zajícovo pole
Doplňkový hydrogeologický průzkum, realizovaný sledováním a řízením vrtných prací, hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, pro zřízení studny vodního zdroje, určeného k zásobování skupinového vodovodu Nový Malín pitnou vodou
Provozní Nový Malín s.r.o.
2016
Petrov n. D. – zklidnění dopravy před obecním úřadem – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů – parkoviště a komunikace, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování
Obec Petrov nad Desnou
2016
Podolí u Mohelnice – obytná zóna Vlachov – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů obytné zóny Vlachov – parkoviště a komunikace, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování
FUTURPOL s.r.o.
2016
Tomíkovice u Jeseníka RD ČOV – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2016
Prostějov ANAH - vodní zdroj – geneze manganu
Hydrogeologické posouzení geneze manganu v podzemních vodách jímacího území Držovice - Močidýlka
Slevárna Anha Prostějov s.r.o.
2016
Oskava Horní žleb – jímací vrt HV-11 – OPVZ
Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva obce Oskava pitnou vodou
Projekční kancelář Ing. Jaromír Indra
2016
Olšany/Klášterec –  jímací zářez vodního zdroje
Hydrogeologický průzkum realizovaný vyhledáním zvodnění geofyzikálním přístrojem ABEM WADI k opravě jímacího zářezu vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva Klášterce pitnou vodou
Obec Olšany
2016
Jiříkovice u Brna Hala – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů průmyslové haly – ze střech budov a parkoviště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování
REPENS project s.r.o.
2016
Jesenec – přestavba fary na bytovky – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby – z parkoviště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování
Projekční kancelář Ing. Rostislav Zimmer
2016
Sádek u Opavy ČOV – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2016
Štěpánov RD - studna
Hydrogeologický posudek k umístění studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování rodinného domu pitnou vodou
Soukromá osoba
2016
Tučín u Přerova RD – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod zestavby  rodinného domku zpevněných povrchů včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování
Soukromá osoba
2016
Horní Štěpánov (Prostějov) – čerpací zkouška
Poloprovozní  hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami včetně zajištění územního řízení, stavebního povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s podzemními vodami k zásobování obce Horního Štěpánova pitnou vodou
Obec Horní Štěpánov
2015
Lužná (Šumperk) – jímací zářez
Doplňkový hydrogeologický průzkum realizovaný měřením přístrojem ABEM WADI k opravě jímacího zářezu k zásobování obce Bratrušov pitnou vodou
Obec Bratrušov
2015
Libina (Šumperk) – čerpací zkouška
Poloprovozní  hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování farmy Úsovsko a.s. v provozní vodou
Úsovsko a.s.
2015
Bělkovice-Lašťany – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2015
Šumperk CeramTec – monitoring
Doplňkový hydrogeologický průzkum k monitorování jakosti podzemních vod v okolí výrobního areálu firmy  CeramTec v Šumperku
CeramTec Czech Republic s.r.o.
2015
Pňovice (Olomouc) – vsakování  srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2015
Lazníčky (Přerov) – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum k vypouštění odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2015
Záříčí (Přerov) – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2015
Rejhotice – studna – WADI
Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami
Soukromá osoba
2015
Malá Morávka - studna
Hydrogeologický posudek k umístění studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování rodinného domu pitnou vodou
Soukromá osoba
2015
Oskava – jímací vrt - WADI
Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Oskava pitnou vodou
Obec Oskava
2015
Bratrušov (Šumperk) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Bratrušov pitnou vodou
Obec Bratrušov
2014
Obědné (Šumperk) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Obědné pitnou vodou
Obec Libina
2014
CeramTec (Šumperk) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování firmy provozní vodou
CeramTec Czech Republic s.r.o.
2014
Křelov (Olomouc) – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum, realizovaný kopanými sondami, nálevkovými zkouškami, rozbory vzorků zemin, ke vsakování srážkových vod a odvodňování pozemků pro rodinnou rezidenci
EUROGEMA a.s.
2014
Moravský Beroun - hřbitov
Hydrogeologický průzkum pro posouzení vhodnosti místa veřejného pohřebiště
Město Moravský Beroun
2014
Želeč (Vyškov) – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2014
Olomouc Holice – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních
REFI stavební s.r.o.
2014
Dobrčice (Přerov) - studna
Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny v ochranných pásmech zdrojů přírodních minerálních vod stolních Horní Moštěnice k zásobování rodinného domu a zahrady vodou
Soukromá osoba
2014
Drvalovice (Blansko) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum s geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou
FARMA DRVALOVICE s.r.o.
2014
Olomouc Týneček – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  z obytné zóny rodinných domů do vod podzemních včetně vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii  k nakládání s podzemními vodami
STAVING engineering, s.r.o. Olomouc
2013
Horní Štěpánov (Prostějov) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum s geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou včetně zajištění  povolení k odběru podzemních vod a povolení vodního díla
ELIT STAR a.s. Horní Štěpánov
2013
Černá Voda (Jeseník) – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rekreační chaty do vod podzemních včetně zajištění projektu čistírny odpadních vod
BAUCOM s.r.o. Brno
2013
Libina ČOV (Šumperk) - studna
Doplňkový hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemních vod k zásobování ČOV provozní vodou
Obec Libina
2013
Zašová (Vsetín) – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2013
Dolní Studénky (Šumperk) vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování srážkových vod z obytné zóny rodinných domů  do vod podzemních
Provozní Nový Malín s.r.o.
2013
Nový Malín – řešení střetů zájmů
Hydrogeologické posouzení vlivu odběru podzemních vod na povrchové vody a vlivu odběru povrchových vod z Malínského potoka na podzemní vody a na evropsky významný druh rostliny v CHKO Hrubý Jeseník
Obec Nový malín
2013
Kořenec (Blansko) – studna
Vyhledání vodního zdroje přístrojem ABEM WADI k situování studny individuálního zásobování vodou
Soukromá osoba
2013
Vernířovice – jímací vrt (Šumperk)
Hydrogeologický průzkum k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Vernířovice pitnou vodou včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemních vod
Obec Vernířovice
2012
Libina – zvýšení odběru (Šumperk)
Doplňkový hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke zvýšení odběru podzemních vod k zásobování obce Libiny pitnou vodou
Obec Libina
2012
Olomouc Chválkovice – vsakování srážkových vod
Hydrogeologický průzkum pro návrh vsakování srážkových vod  z areálu prodejny dlažeb do vod podzemních včetně vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii  k nakládání s podzemními vodami
ALW INDUSTRY s.r.o. Olomouc
2012
Bezděkov – studna (Olomouc)
Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny k zásobování rodinného domu pitnou vodou včetně zajištění projektu studny
Soukromá osoba
2012
Chrastice u Starého města – studna (Jeseník)
Geofyzikální průzkum k vyhledání zvodněných tektonických poruch pro situování hydrogeologického vrtu ke zřízení studny
Soukromě hospodařící zemědělec
2012
Lipina u Šternberka - hřbitov
Hydrogeologický průzkum pro posouzení vhodnosti místa veřejného pohřebiště
Obec Lipina u Šternberka
2012
Olomouc Slavonín – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2012
Nový Malín (Šumperk) – jímací území Malínského lesa – zvýšení odběru
Doplňkový hydrogeologický průzkum k ověření možnosti zvýšení odběru podzemních vod z jímacího  území Malínského lesa
Obec Nový Malín
2011
Vrahovice (Prostějov) – vsakování dešťových vod
Hydrogeologický posudek a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování srážkových vod ze stavby rodinného domu do vod podzemních
Soukromá osoba
2011
Lazníky (Přerov), Horka nad Moravou – vsakování dešťových vod
Hydrogeologické posudky a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování srážkových vod ze staveb rodinných domů do vod podzemních
Stavební a projekční servis s.r.o. Olomouc
2011
Mohelnice Řepová – vsakování odpadních vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování (vypouštění) odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2011
Bludov Bytový dům – doplňkový hydrogeologický průzkum
Hydrogeologické vyhodnocení provedení vrtu k žádosti o vydání závazného stanoviska ČIL ke zřízení studny v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov
Obec Bludov
2011
Boskovice – vsakování dešťových vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových z povrchu komunikace do vod podzemních
Soukromá osoba
2011
Chomoutov Hrachoviska – vsakování dešťových vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových z areálu firmy Moravská výrobní a.s. v Chomoutově do vod podzemních
Moravská výrobní a.s., Olomouc - Chomoutov
2010
Zábřeh ENCO s.r.o. – tepelné čerpadlo
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke zřízení tepelného čerpadla
ENCO s.r.o. Olomouc
2010
Mohelnice Transmo a.s. – vsakování dešťových vod
Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod z parkoviště do vod podzemních
Transmo a.s. Mohelnice
2010
Charváty – vsakování dešťových vod z rodinného domku
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2010
Senice na Hané zemědělská farma – jímací vrt
Doplňkový hydrogeologický průzkum ke zvýšení vydatnosti stávajícího vodního zdroje k zásobování zemědělské farmy
Soukromě hospodařící zemědělec
2010
Hvozdečko u Bouzova – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum k ověření hydrogeologických poměrů a zajištění zdroje podzemních vod
Agir spol. s r.o.
2010
Rapotín (Šumperk) - studna
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ke zřízení studny a k odběru vody ze studny
Soukromá osoba
2009
Bohuňovice (Olomouc) – vsakování dešťových vod
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vsakování dešťových vod ze stavby rodinného domku do vod podzemních
Soukromá osoba
2009
Nemile u Zábřeha (Šumperk) – vsakování odpadních vod z ČOV
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z čistírny odpadních vod z rodinného domku do vod podzemních
Soukromá osoba
2009
Hněvotín - Topolanská ulice (Olomouc) – vsakování dešťových vod
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vsakování dešťových vod pro stavbu rodinného domku, se zvláštním zřetelem k ochraně jakosti vody vodního zdroje, určeného k hromadnému zásobování obyvatelstva obce Hněvotín pitnou vodou
Soukromá osoba
2009
Tršice (Olomouc) – Obytná zóna Záhumenky – vsakování dešťových vod
Hydrogeologický průzkum – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod do vod podzemních ze střech 25 rodinných domků a z povrchu komunikace obytné zóny, se zvláštním zřetelem k ochranným pásmům vodního zdroje Pazdernice.
Provádění staveb Olomouc, a.s.
2009
Véska Sport Club (Olomouc) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum zdroje podzemních vod ke zřízení studny včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny.
Sdružení Sportovní klub Véska
2009
Prostějovičky (Prostějov) – jímací území západ
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Prostějovičky pitnou vodou.
Obec Prostějovičky (Prostějov)
2008
Krčmaň farma AGRA (Olomouc) – návrh ochranných pásem vodního zdroje
Návrh ochranných pásem vodního zdroje Krčmaň AGRA včetně návrhu opatření a návrhu ověření účinnosti ochrannými pásmy.
Agra Velký Týnec a.s.
2008
Jestřebí ČOV (Šumperk) – vsakování odpadních vod do vod podzemních
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2008
Bludoveček (Šumperk) – studna
Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny k individuálnímu zásobování rodinného domku pitnou vodou
Soukromá osoba
2008
Olomouc – Holice – vsakování dešťových vod
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ke zasakování dešťových vod do vod podzemních
Soukromá osoba
2008
Brodek u Přerova – jímací území Sladovny
Hydrogeologické posouzení – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro odběr podzemních vod ze studní k zásobování provozovny Moravaltu s.r.o. pitnou a provozní vodou.
Moravamalt s.r.o.
2007
Hněvotín GEMO (Olomouc) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování provozovny GEMO v Hněvotín.
GEMO Olomouc a.s.
2007
Velké Losiny (Šumperk) - ochranná pásma lázní - studna
Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii pro odběr podzemních vod ze studny v ochranném pásmu lázní Velké Losiny
Soukromá osoba
2007
Mladoňov (Šumperk) – jímací území Sever
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Mladoňov pitnou vodou
Obec Nový Malín
2006
Daskabát VLS (Olomouc) – studna užitkové vody
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny
Vojenské lesy a statky s.p.
2006
Prostějov Ul. Brněnská – vrty pro tepelná čerpadla
Hydrogeologický posudek- vyjádření ke zřízení vrtů pro tepelná čerpadla pro rodinný domek
Soukromá osoba
2006
Nový Malín (Šumperk) – jímací území „Pod lesem“
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Nový Malín pitnou vodou
Obec Nový Malín
2005
Nová Dědina Tekro (Olomouc) – vodní zdroj
Hydrogeologický posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro odběr podzemních vod ze studny k zásobování podniku Tekro pitnou a provozní vodou
Tekro s.r.o. Nová Dědina
2005
Klopina Úsovsko a.s. (Šumperk) – superpozice studní 
Hydrogeologické posouzení možnosti vzájemného ovlivnění studní při odběru podzemních vod
Úsovsko a.s. Klopina
2005
Kladky (Prostějov) – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Kladky pitnou vodou
Obec Kladky
2004
Horní Štěpánov (Prostějov) – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Horní Štěpánov pitnou vodou
Obec Horní Štěpánov
2004
Bělkovice (Olomouc) – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum k zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Bělkovice pitnou vodou
Obec Bělkovice
2004
Pazdernice/Tršice (Olomouc) – OPVZ
Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou
Obec Tršice
2003
Hněvotín  Hřbitov – HG posudek
Hydrogeologické posouzení pro provoz veřejného pohřebiště
Obec Hněvotín
2003
Klenovice na Hané – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum k zajištění vodního zdroje k zásobování hřiště vodou
Obec Klenovice na Hané
2003
Jindřichov Pleče (Šumperk) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Jindřichov (Šumperk) pitnou vodou
Obec Jindřichov, okres Šumperk
2002
Libina Sever – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Libina pitnou vodou
Obec Libina
2002
Albeřice, Radošov (K.Vary) – jímací vrty
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje
Vojenské lesy a statky s.p.
2002
Nová Dědina Tekro (Olomouc) – čerpací zkouška
Doplňkový hydrogeologický průzkum k ověření vydatnosti a kvality vodního zdroje
Tekro a.s. Nová Dědina
2001
Písařov (Šumperk) – OPVZ
Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou
Obec Písařov
2001
Velký Týnec - jímací vrty
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje
Obec Velký Týnec
2001
Šumperk IPB – snížování hladiny podzemní vody
Hydrogeologický průzkum a čerpání ke snížení hladiny podzemních vod pod základy budovy IPB v Šumperku
Investiční a poštovní banka a.s.
2000
Horní Studénky (Šumperk) – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Horní Studénky pitnou vodou
Obec Horní Studénky
2000
Stará Ves (Bruntál) – OPVZ
Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou
Obec Stará ves
2000
Valštejn Kraví Hora (Bruntál) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje
Respol s.r.o. Opava
1999
Topolany (Olomouc) Dětské centrum
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje
Dětské centrum Olomouc
1999
Benkovice (Opava) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje
Ministerstvo obrany ČR
1999
Dolní Újezd - odvodňování zářezu R37
Hydrogeologický průzkum pro odvodňování zářezu silnice R 37
Ředitelství silnic a dálnic ČR
1998
Klopina (Šumperk) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje
Úsovsko a.s.
1998
Dukovany JEDU – monitoring
Hydrogeologický průzkum pro zjištění a odstranění znečištění podzemních vod a zemin ropnými látkami metodou „in site“
Jaderná elektrárna Dukovany s.p.
1998
Velký Újezd – jímací vrty
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Velký Újezd pitnou vodou
Obec Velký Újezd
1997
Doloplazy (Olomouc) – OPVZ
Návrh ochranných pásem vodního zdroje
Obec Doloplazy
1997
Mladějovice ZD (Olomouc) – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování farmy Zemědělského družstva pitnou vodou
ZD Mladějovice
1997
Olomouc Lazce – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje
Česká akademie věd
1996
Hněvotín Velký Klupoř – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Hněvotín pitnou vodou
Obec Hněvotín
1996
Horní Štěpánov – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Horní Štěpánov pitnou vodou
Obec Horní Štěpánov
1996
Stará Ves – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Stará Ves pitnou vodou
Obec Stará Ves
1995
Véska, Pohořany u Dolan (Olomouc) – jímací vrt
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obcí Pohořany a Véska pitnou vodou
Obec Dolany
1995
Ostravar Pivovar – čerpací zkouška
Doplňkový hydrogeologický průzkum pro ověření vydatnosti a kvality  vodního zdroje
Pivovar Ostravar
1995
Hněvotín „Topolanská“ – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Hněvotín pitnou vodou
Obec Hněvotín
1994
Lhota p.K., Ludéřov, Střížov  – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obcí Lhota p. K., Ludéřov, Střížav pitnou vodou
Obec Drahanovice
1994
Zátor (Bruntál) – jímací vrty
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Zátor pitnou vodou
Obec Zátor
1994
Hněvotín ZD (Olomouc) – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování zemědělského družstva pitnou vodou
JZD Hněvotín
1993
Vsetín  Zásobování teplem – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku provozní vodou
Zásobování teplem Vsetín s.p.
1993
Prlov (Zlín) – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Prlov pitnou vodou
Obec Prlov
1993
Doloplazy – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Doloplazy pitnou vodou
Obec Doloplazy
1992
Velké Losiny - farma státního statku – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou
Státní statek Šumperk s.p.
1992
Konice Kožetvorba – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování průmyslového podniku pitnou a provozní vodou
Kožetvorba v.d.
1992
Buchlovice (Zlín) – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování autocampingu pitnou vodou
Autokemp Buchlovice
1991
Brodek u Přerova Sladovny – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku pitnou a povozní vodou
Obchodní sladovny Prostějov s.p.
1991
Nový Malín (Šumperk) – skládka PO
Hydrogeologický průzkum pro zjištění znečištění podzemních vod ze skládky průmyslových odpadů
Eternity s.p. Šumperk
1991
Sobotín (Šumperk) – jímací vrty
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce pitnou vodou
MNV Sobotín
1990
Šternberk Chronotechna – vodní zdroj
Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku pitnou a provozní vodou
Chronotechna s.p.
 

© Copyright LAHIG s. r. o.