Provádíme hydrogeologické průzkumy pro účely:

v     Zajištění zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva měst a obcí, průmyslových podniků, zemědělských farem, ubytovacích zařízení, rodinných domků a chat, pitnou a provozní vodou

v     Vsakování dešťových a odpadních vod do vod podzemních

v     Snížení hladiny podzemních vod

v     Odvodňování pozemků, zářezů silnic, svahů, lomů

v     Ochrana podzemních vod

v     Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s vodami

Průzkum provádíme komplexními, nebo některými následujícími prácemi:

 • Geofyzikální průzkum
 • Průzkumné vrty i vystrojené zárubnicemi pro použití jako jímací objekty – studny
 • Čerpací a nálevkové zkoušky
 • Odběry a rozbory vzorků vod a zemin
 • Režimní měření stavů hladiny, vydatností pramenů, vodotečí, fyzikálně-chemických vlastností vod
 • Sestavení účelových hydrogeologických map
 • Modelování proudění podzemních vod
 • Vyhodnocení využitelného množství podzemních vod využívaných i využitelných vodních zdrojů
 • Vyhodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod
 • Doporučení způsobu jímání podzemních vod
 • Posouzení vzájemného ovlivňování vodních zdrojů
 • Návrh ochranných pásem vodních zdrojů
 • Monitorování a odstranění znečištění podzemních vod
 • Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s podzemními vodami
 • Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami

Rozsah průzkumných prací navrhujeme dle cíle průzkumu, požadovaného investorem, dle požadavků stanovených právními předpisy a orgány státní správy, na základě zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů z archivních prací z naší databáze, databáze Geofondu a geologických map ČGS. V jednoduchých případech a v území se známými geologickými a hydrogeologickými poměry může být rozsah prací omezen jen na hydrogeologické posouzení bez provádění průzkumných prací. 

Pro vsakování srážkových vod ze zpevněných ploch s větší výměrou je nutné provádět vsakovací zkoušky.

Vsakovací zkouška

Pro zřízení zdrojů podzemních vod, využívaných jímacími objekty různého druhu - studnami vratnými i kopanými, jímacími zářezy, jímacími stoly, je nutné provádět hydrogeologické průzkumy, nejčastěji průzkumnými vrty s následným využitím vrtů jako trubní studny.

This is a Headline

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

© Copyright HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM