Specializujeme na hydrogeologické průzkumy k zajištění vodních zdrojů, k ochraně podzemních vod, ke vsakování povrchových vod,  a ke snížení hladiny a odvodňování. V návaznosti na hydrogeologické průzkumy zajišťujeme formou subdodávek komplexní dodávky stavebně-montážních prací, dimenzovaných v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů.

Specializujeme na vyhledání vodních zdrojů geofyzikálními průzkumy přístrojem ABEM WADI v oblasti budované skalními horninami s vysokými měrnými elektrickými odpory. V oblasti s mocnými vrstvami jílů, písků a štěrků k návrhu hydrogeologických průzkumů a jímacích objektů využíváme výsledky geofyzikálních průzkumů geoelektrickými metodami, zajištěných formou subdodávek u specializovaných firem.

Specializujeme na vybudování jímacích objektů – jímacích vrtů a jímacích zářezů, s důrazem na jejich správnou konstrukci vycházející ze zjištěných geologických a hydrogeologických poměrů místa objektů a širších struktur k zajištění největších vydatností jímacích objektů a nejlepší jakosti podzemních vod.

Specializujeme na hydrodynamické zkoušky – čerpací a vsakovací zkoušky k určení hydraulických parametrů hornin a k určení vydatností objektů podzemních vod, s použitím automatických měřících systémů Solinst, a s průběžnými manuálními ověřovacími měřeními. Aplikací matematiky ve fyzikálních zákonitostech hydrauliky podzemních vod spolehlivě určujeme vydatnosti vrtů, studní, zářezů, a podmínky odběru podzemních vod, přesně navrhujeme ochranná pásma vodních zdrojů, a optimálně dimenzujeme parametry vsakovacích zařízení, objekty ke snížení a odvodňování.   

Naše zkušenosti ze stovek úspěšných hydrogeologických průzkumů k zásobování desítek tisíc obyvatel a desítek průmyslových podniků a zemědělských farem pitnou a provozní vodou a z řešení stovek hydrogeologických problémů různých účelů po více než dvacet let praxe řešitelů úkolů, spolu s velkým důrazem na vysokou odbornost práce, jsou zárukou úspěšného řešení úkolů zadaných i nejnáročnějšími zákazníky.

© Copyright LAHIG s. r. o.