VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH A ODPADNÍCH VOD

Provádíme hydrogeologické průzkumy pro vsakování srážkových a odpadních vod do vod podzemních pro všechny objekty jako podklady pro projektování a zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami - ke vsakování srážkových a vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Pro jednoduché stavby, jako jsou rodinné domky a chaty, průzkum je zpracován formou rešerší archivních výsledků průzkumů, nakoupených u ČGS.

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových a odpadních vod realizujeme komplexními, nebo některými průzkumnými pracemi:

  • Vyhledání a nákup výsledků archivních průzkumů
  • Kopané sondy a vrty
  • Vsakovací zkoušky s měřením elektrickým hladinoměrem a automatickým systémem Solinst
  • Dokumentace objektů podzemních vod, režimní měření stavů hladiny
  • Sestavení účelových hydrogeologických map
  • Modelování proudění podzemních vod
  • Návrh způsobu vsakování
  • Hydraulické dimenzování navrženého způsobu vsakování
  • Posouzení vlivů vsakování na vodohospodářské režimy, na vodní zdroje a zdroje minerálních vod, na chráněná území přírody
  • Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami

Rozsah průzkumných prací navrhujeme dle velikostí zpevněných ploch stavby a na základě zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů z archivních prací z naší databáze, databáze Geofondu a geologických map ČGS. V jednoduchých případech a v území se známými geologickými a hydrogeologickými poměry může být rozsah prací omezen jen na hydrogeologické posouzení bez provádění průzkumných prací. Pro urychlení vyřízení požadavku zadavatele doporučujeme s požadavkem sdělit i číslo parcely pozemku příslušné stavby.

© Copyright LAHIG s. r. o.