ZAJIŠTĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ

Provádíme hydrogeologický průzkum k zajištění nových a regeneraci stávajících zdrojů podzemních vod k zásobování měst, obcí, firem všech odvětví, zemědělských farem, rodinných domů a chat pitnou a provozní vodou. V návaznosti na výsledků průzkumu zajišťujeme vodohospodářských staveb, dimenzovaných dle výsledků hydrogeologických průzkumů.

Průzkum dle rozsahu a účelu provádíme komplexními nebo některými průzkumnými pracemi:

 • Geofyzikální průzkum
 • Průzkumné vrty i vystrojené zárubnicemi pro použití jako jímací objekty – studny
 • Čerpací a stoupací zkoušky
 • Odběry a rozbory vzorků vod a zemin
 • Režimní měření stavů hladiny, vydatností pramenů, vodotečí, fyzikálně-chemických vlastností vod
 • Sestavení účelových hydrogeologických map
 • Modelování proudění podzemních vod
 • Vyhodnocení využitelného množství podzemních vod využívaných i využitelných vodních zdrojů
 • Vyhodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod
 • Doporučení způsobu jímání podzemních vod
 • Posouzení vzájemného ovlivňování vodních zdrojů
 • Návrh ochranných pásem vodních zdrojů
 • Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s podzemními vodami
 • Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami

Rozsah průzkumu navrhujeme dle požadovaného množství a jakosti podzemních vod a dle hydrogeologických poměrů zájmové lokality. Pokud zadavatel potřebné množství a jakost podzemních vod nezná, stanovujeme je dle počet zásobovaných osob a technické vybavenosti  nebo analogicky dle našich zkušeností při zajištění zdrojů vody pro podobné objekty.  Pro urychlení vyřízení požadavku zadavatele doporučujeme s požadavkem sdělit i číslo parcely předmětnéhopozemku.

  

© Copyright HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM